ΣΕΚ

Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών είναι Ημικρατικός οργανισμός ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και σκοπός του είναι η ορθή τήρηση του περί Κτηματομεσιτών Νόμου Αρ. 71 (I) 2010 και τροποποιητικός 157(Ι) 2012.

Το Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και άλλα έξι μέλη, ως ακολούθως:

α) Ο Πρόεδρος διορίζεται από τον Υπουργό,  είναι δε πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ακεραιότητας και εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης.

β) Μέλη του Συμβουλίου είναι:

  • Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπος αυτού
  • Ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπος αυτού
  • Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή εκπρόσωπος αυτού και
  • Τρεις εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες, εκλεγόμενοι από συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων και αδειούχων κτηματομεσιτών, η οποία συγκαλείται από το Συμβούλιο τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των απερχομένων αιρετών μελών.

Η θητεία του Προέδρου και των τριών αιρετών μελών είναι του Συμβουλίου είναι τριετής.

Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Συμβουλίου είναι:

  • να διενεργεί την εγγραφή των κτηματομεσιτών και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ή άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
  • να τηρεί το Μητρώο Κτηματομεσιτών και να διαγράφει από αυτό εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου
  • να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και να επιβάλλει τις καθορισμένες από τον παρόντα Νόμο πειθαρχικές ποινές
  • να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία η οποία είναι συντελεστική ή συμφυής στην εκπλήρωση των ανατιθεμένων σε αυτό καθηκόντων.Εγγεγραμένοι & Αδειούχοι